واکنش به حضور یک عضو تیم بانوان کنار نماینده رژیم اشغالگر قدسغروی