سرمربی جدید باید برنامه ۴ساله داشته باشد/ مردم از ما انتظار دارندغروی